องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทักษะการผูกและจับจีบผ้าประดับ


โครงการฝึกอบรมทักษะการผูกและจับจีบผ้าประดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโคกเริงรมย์ที่สนใจ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10
2023-01-17
2023-01-12
2023-01-09