องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดย

นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

ได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดภิรมยาวาส บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมประกอบด้วย

- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

- บรรยาย (เทศนาธรรม) เรื่อง แนวทางการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมมะของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติ

- บทสวดมนต์ และฝึกเจริญสมาธิ เพื่อการพัฒนาจิตใจ และวิธีการควบคุมความคิด

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18