องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน ย้าย ข้าราชการตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]8
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]8
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายตำแหน่งว่าง [ 11 ก.ค. 2565 ]26
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]46
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]22
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]22
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]24
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]25
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]25
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]23
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 ก.ค. 2564 ]24
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]24
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]23
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]22
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]23
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]23
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]23
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 ก.ค. 2564 ]23
19 คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัด อบต.โคกเริงรมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]27
20 คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการภายในสังกัด [ 6 ก.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2