องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
  โทรศัพท์ + 088-7778607
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
  ชื่อ + นางสุพรรณี อาบสุวรณ์
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 061-1314298
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 
  ชื่อ + นางนิศารัตน์ แสงจักร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 062-5502697
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางเดือนเพ็ญ เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ +  admin@khokroengrom.go.th