องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2565 ]86
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]63
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]70
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]73
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]63
6 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]65
7 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]63
8 ประกาศมาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]67
9 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดิุลพินิจ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]62
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]59
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]62
12 ประกาศมาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]65
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]70
14 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NoGift Poliy) [ 21 ม.ค. 2565 ]71
15 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]69
16 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]51
17 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]52
18 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]166
19 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]157
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2564 ]154
 
หน้า 1|2