องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
2.คำแถลงงบประมาณ
3.คำแถลงงบประมาณรายละเอียดประมาณการรายรับ
4.คำแถลงงบประมาณรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
5.ส่วนที่ 2
6.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
9.รายงานประมาณการรายรับ
10.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
11.รายงานประมาณการรายจ่าย
12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์