องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]148
2 คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]147
3 คู่มือประชาชนการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]149
4 คู่มือประชาชนการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]145
5 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]171
6 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2563 ]135
7 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2563 ]135
8 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]133
9 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2563 ]150
10 คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]147
11 คู่มือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]154
12 การสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค [ 1 ต.ค. 2563 ]184