องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]26
2 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]18
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2564 ]14
4 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]14
5 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]25
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]14
7 ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]11
8 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]16
9 ประกาศ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]17
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]15
11 นโยบายการกำกับดูและองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 5 มี.ค. 2564 ]15
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]19
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]13
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]17
15 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิการทุจิต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]11
16 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 เม.ย. 2563 ]12
17 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 เม.ย. 2563 ]12
18 ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 มี.ค. 2563 ]11
19 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 11 มี.ค. 2563 ]12