องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

                        ตำบลโคกเริงรมย์มีสถานศึกษา  จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้

1. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  จำนวน  2  โรงเรียน  คือ

            1.1 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ตั้งอยู่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งอยู่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน คือ

            2.1 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโปร่ง      ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            2.2 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3  ระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            2.3 โรงเรียนศึกหินตั้งศึกษาศิลป์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกหินตั้ง  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            2.4 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งมีชัย  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            2.5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            2.6 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาลาด  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

3. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

2.  สาธารณสุข

                        การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านโคกเริงรมย์   ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว 


3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  มีที่พักสายตรวจ  จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 1 นาย