องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

                        ประชากรในตำบลโคกเริงรมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่มันสำประหลัง  ข้าวโพด  พริก  มีพื้นที่การเกษตรประมาณ  25,400  ไร่   ดังนี้

            -  ข้าว   เนื้อที่     12,200 ไร่

            -  มันสำประหลัง เนื้อที่     4,600  ไร่

            -  ข้าวโพด  พริก เนื้อที่     4,600  ไร่

          -  อื่น ๆ         เนื้อที่   4,600 ไร่

2.  หน่วยธุรกิจ

            - ปั้มน้ำมัน      2 แห่ง                  - โรงสี                           4  แห่ง

            - ร้านอาหาร  17  แห่ง                 - ร้านขายของชำ           63  แห่ง

            - ร้านซ่อมรถ  13  แห่ง                 - ฟาร์มเป็ด                    1  แห่ง

            - บริษัท          3  แห่ง                 - ธุรกิจบ้านเช่า, รีสอร์ท  13  แห่ง

            - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง