องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นางนิศารัตน์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
 
  -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ