องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางณัฐยาณีย์ ยุทธยง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     
นายวิโรจ ไทยอาสา
 นายสมเดช แฝกโคกสูง
 นายวิเชษ อยู่จัตุรัส
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
 คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 นายหน่อย ทรัพย์ไพบูลย์
นายรณยุทธ เคลือบขุนทด
 คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป