องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 


นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
โทร. 096-6162991
   
นายกิติศักดิ์  แฮดดี นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง  นายกิติศักดิ์  แฮดดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 088-5954863 โทร. 096-6162991 โทร. 088-5954863
   

นางนิศารัตน์ แสงจักร์ นางนิศารัตน์ แสงจักร์
นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 062-5502697 โทร. 062-5502697 โทร. 096-6162991