องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.  ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้ง

ตำบลโคกเริงรมย์เป็น  1  ใน  7  ตำบลในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ,  ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา,  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  และตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  37,500 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ประมาณ  18  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  ตั้งอยู่ที่บ้าน        ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ              

            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                        สภาพของพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง สูง ๆ  ต่ำ ๆ  และมีลักษณะเป็นคลื่นลอนลาน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

                  ตำบลโคกเริงรมย์  แบ่งเป็นหมู่บ้าน   12  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านโคกเริงรมย์             ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสุมาตร  อยู่จัตุรัส                 

หมู่ที่  2  บ้านกุดตาลาด               ผู้ใหญ่บ้าน                     นายรัชกฤต  ศิลางาม                 

หมู่ที่  3  บ้านทุ่งโปร่ง                  ผู้ใหญ่บ้าน                     นายจำนงค์ พับขุนทด               

หมู่ที่  4  บ้านกุดตาลาดพัฒนา     ผู้ใหญ่บ้าน                     นางสาววัชราภรณ์ จอนสูงเนิน     

หมู่ที่  5  บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา   ผู้ใหญ่บ้าน                    นายวิชาญ  เกิดนอก                   

หมู่ที่  6  บ้านโคกหินตั้ง               ผู้ใหญ่บ้าน                     นายหนูนา นารถจัตุรัส                   

หมู่ที่  7  บ้านโปร่งมีชัย                ผู้ใหญ่บ้าน                     นายมานพ  มูลขุนทด                 

หมู่ที่  8  บ้านโคกสะอาด             ผู้ใหญ่บ้าน                     นายเว้น  ลอยขุนทด                 

หมู่ที่  9  บ้านโคกต่ำสามัคคี         ผู้ใหญ่บ้าน                     นายอดีต  ชื่นขุนทด                    

หมู่ที่ 10  บ้านสามหลังพัฒนา      ผู้ใหญ่บ้าน                     นายนันทพัทธ  ภู่หมื่นไวย์             

หมู่ที่ 11  บ้านคลองสันติธรรม      ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสิริวุฒิ  สึมกำปัง                  

หมู่ที่ 12  บ้านโคกเริงรมย์             ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันตำบล   นายกฤษณ์วรงค์  งีสันเทียะ

3. ประชากร

              3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                     ตำบลโคกเริงรมย์  มีประชากรทั้งสิ้น  5,147  คน   แยกเป็น  ชาย  2,606  คน   หญิง  2,541  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  85.78  คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากร/หลังคาเรือน  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอบำเหน็จณรงค์

               จังหวัดชัยภูมิ    เดือน ตุลาคม  2559


3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร