องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิศารัตน์ แสงจักร์
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 
   นางลภัสรดา ทั้งพรม  
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริการส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชร์ดี
ครู คศ.2  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริการส่วนตำบลโคกเริงรมย์
   
 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชร์ดี นางสาวศศิธร โพดสูงเนิน
ครู คศ.2
ครู คศ.1
   
นางนริศรา ศรีสมบัติ - ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ภารโรง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 

 นางสาวกาญจนา พงษ์สุภา
  ครู คศ.2 ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบลโคกเริงรมย์

 
 
 นางสาวกาญจนา พงษ์สุภา
นางอภิญญา แฝกโคกสูง
 ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 
 

 
  นางสาวธนภรณ์ ทองรักษ์
 
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ