องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายกิติศักดิ์  แฮดดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
     
   นายวัชรศักดิ์ ไทยอาษา
 
   นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     

นายกิตติศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์


 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ