องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางสาววัลยรีย์  พรทิตกุล
 นางนุสจรี เจริญดี
นางสาวนงลักษณ์  เศษขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     
นางสาวพุทธชาติ แถวเพชร
   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ