องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

     
  นายกิติศักดิ์  แฮดดี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 


 
 นางสุพรรณี อาบสุวรรณ์
นายภัคกร ชิณรัตน์ นางสาวรุ่งรชตะวัน โพธิ์เนียม
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
-ว่าง-
นางเอื้อมพร ไทยประสงค์
นายทิน พริกขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการภารโรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
นางทวี ช่วยงาน นายศราวุฒิ สระขุนทด
- ว่าง - 
แม่ครัว
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นายสมพร เคลือบขุนทด 
   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานจ้างทั่วไป