องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

     
  นายกิติศักดิ์  แฮดดี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 


 
 นางสุพรรณี อาบสุวรรณ์
นายภัคกร ชิณรัตน์ นางสาวรุ่งรชตะวัน โพธิ์เนียม
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
นายปรมินทร์ มากมี
นางเอื้อมพร ไทยประสงค์
นายทิน พริกขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการภารโรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
นางทวี ช่วยงาน นายศราวุฒิ สระขุนทด
- ว่าง - 
แม่ครัว
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นายสมพร เคลือบขุนทด 
   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานจ้างทั่วไป