องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

   
 
  นางสาวชญาดา พรีพรม
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  

 
 
 นางสุพรรณี อาบสุวรรณ์
- ว่าง -
นางสาวรุ่งรชตะวัน โพธิ์เนียม
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
จ่าสิบเอกมานนท์  พืบขุนทด
นางเอื้อมพร ไทยประสงค์
นายทิน พริกขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการภารโรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
ว่าง นายศราวุฒิ สระขุนทด
- ว่าง - 
แม่ครัว
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นายสมพร เคลือบขุนทด 
   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานจ้างทั่วไป