องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
สภา อบต.


นายพิสิทธิ์  โพธ์เกตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0887053142

นายชลอ  ดอบขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร  0984783108


นายบุญเลิศ  ชัยศร
นางละเอียด  ภู่มาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายณัฐดนัย  จอนสูงเนิน
นางสาวยุพิน  ตูบสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายสาย  นารถจัตุรัส
นายอุทัย  โสขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายอดีต  ชื่นขุนทด
นายสมสี  พรมล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายเชาวลิต  ทวดสุวรรณ์
นางลัดดาวัลย์  แนบทางดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12