องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
เบอร์โทร  0887778607.
   
นายสำเนา  เคลือบขุนทด นายทวี  พรมรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0610384843
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0855864418
 
นางนริศรา พิทโยทัย
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล