องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์/โทรสาร 044-056334 สำนักปลัด
044-056304 กองคลัง
044-056804 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
044-056840 โรงเรียนอนุบาล

             


E- mail: admin@khokroengrom.go.th

Web Site : WWW.KHOKROENGROM.GO.TH

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์