องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]71
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]60
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]58
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]60
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา-ทำนบใหม่ บ้่านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]56
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโคกเริงรมย์-วังสนวนบ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]54
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายตะวันออกบ้าน บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]62
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโปร่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]57
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนโบถส์ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]56
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองแก บ้่านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]55
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายวัดป่า บ้่านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]57
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]55
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระสอบใส่ทราย โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชลอน้ำ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]58
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโคกสะอาด-หนองกระโดน บ้่านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]59
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายสุรนารายณ์-บ้านโคกสะอาด บ้่านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]60
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]57
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]82
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์กู้ชีพ องค์การ บริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]115
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]124
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]76
 
หน้า 1|2|3