องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  ได้ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ (กอง) และได้ประกาศ  (1) นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)  (2) ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (3) ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต และมาตรการต่าง ๆ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

2022-08-01
2022-07-14
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25