องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข


วันที่ 1-15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้ดำเนินโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลโคกเริงรมย์

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13