องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น/องค์ความรู้


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ด้วยกองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมคลังความรู้ผู้ปัญญาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น/องค์ความรู้ 

ด้าน แพทย์แผนไทย

ด้าน หัตถกรรม/จักรสาน

ด้าน การเกษตร

ด้าน พิธีกรรมทางศาสนา

ด้านอาหาร 

2022-08-01
2022-07-14
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25