องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสวกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ 50 คน โดยประมาณ