องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์


วันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564