องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เพื่อให้เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา