องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


การออกตรวจทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน


ด้วยฝ่ายงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์ ได้จัดทำแผนงานให้บริการออกตรวจทันตสุขภาพและบริการเคลือบสารฟลูออไรด์เฉพาะที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และเด็กในโรงเรียนอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและแก้ไขปัญหาฟันผุสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี