องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 2-ศาลตาปู่บ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 2-ศาลตาปู่บ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 4 โดย ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  737.50 ตารางเมตร ( ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต. โคกเริงรมย์แบบเลขที่ 7 /2560 ) พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย
          จึงประชาสัมพันธ์ และแจ้งผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศนี้  ประสงค์ขอทราบรายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-731  ในวันเวลาราชการ  


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 2-ศาลตาปู่บ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2560