องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความตกลงจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9 โดย ดำเนินการก่อสร้างอารคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 10.50 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.50 ตารางเมตร ( ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต. โคกเริงรมย์ ) พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ 15 /2560  
          จึงประชาสัมพันธ์ และแจ้งผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศนี้  ประสงค์ขอทราบรายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-731  ในวันเวลาราชการ  


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2560