องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความตกลงจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดย ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร ( ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต. โคกเริงรมย์ ) พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ 15 /2560  
          จึงประชาสัมพันธ์ และแจ้งผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศนี้  ประสงค์ขอทราบรายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-731  ในวันเวลาราชการ  


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2560