องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความตกลงจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดย ดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ( ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต. โคกเริงรมย์แบบเลขที่ 21 /2560 ) พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย
          จึงประชาสัมพันธ์ และแจ้งผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศนี้  ประสงค์ขอทราบรายละเอียดได้ด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-731  ในวันเวลาราชการ  


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2560