วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ lnverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ lnverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังถนนสายโคกมะกอก-วังกระได บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกถนนสายนานายแน่ว บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำคันฉู บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0018 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Brother T810 W (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
เหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2565