วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสระประปา บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม-โคกหินตั้ง บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองอีสานเขียว บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฝายชลประทาน บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อถังพลาสติก แบบมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง