องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
ประการการจัดจ้างโครงการก่อสรา้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ที่ 12
ประการการจัดจ้างโครงการก่อสรา้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ที่ 12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางลภัสรดา ทั้งพรม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

  นางลภัสรดา ทั้งพรม
  นางลักษณ์ขณา อาบสุวรรณ์
  นักวิชาการศึกษาปัฏิบัติการ    เจ้าพนักงานธุรการ
 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริการส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
 
 นางลภัสรดา ทั้งพรม
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริการส่วนตำบลโคกเริงรมย์
   
 นางศุภรัตน์ บะขุนทด
นางสาวศศิธร  โพดสูงเนิน
ครู คศ.1
ครู คศ.1
   
นางสาวนริศรา ทวดสุวรรณ์ นายชาติชาย ไทยลาษา
บุคลากรสนับสนุนการสอน  ภารโรง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
 
นางจิตรานุช ถาวรชาติ
 ครู รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
 
นางจิตรานุช ถาวรชาติ
 นางสาวกาญจนา พงษ์สุภา
นางอภิญญา แฝกโคกสูง
 ครู คศ.1
 ครู คศ.1
 ครู คศ.1
   


 
  -ว่าง-
 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
นางนงค์นุช ประสพหมู่
นางสาววิภาวรรณ แนบทางดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวภันฑิรา เคลือบขุนทด
นางสาวยุพิน แก้วจัตุรัส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นักงานจ้างเหมาบริการ