องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
โครงการก่อสรา้งอาคารโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 2-ศาลตาปู่บ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงานปลัด
 

นายศักดา สุรพล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

   
 
   นายศักดา สุรพล
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  


 นางสุพรรณี อาบสุวรรณ์ นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์
นางสาวจีรภา ขานโคกกรวด
นางสาวรุ่งรชตะวัน โพธิ์เนียม
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


 

 

นายศักดา สุรพล
นางสาวเอื้อมพร เคลือบขุนทด -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการภารโรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
นางทวี ช่วยงาน นายศราวุฒิ สระขุนทด
นายแผ่น เพียรขุนทด 
แม่ครัว
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป