วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการวัสดุสำนักงาน รร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้่างวัสดุสำนักงาน รร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอน ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 62 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการทัศนศึกษา รร. ปีการศึกษา 2562 ค่ารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ รหัสครุภัณฑ์05505200001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างโครงการทัศนศึกษา ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง