วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมะกอก บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (1 สิงหาคม 2563-30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (1กค.2563-31 กค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงรถบรรทุกน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่18 พฤษภาคม 2563-30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง