วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบประปาบ้านโคกเริงรมย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน สำหรับกองช่าง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง