วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่18 พฤษภาคม 2563-30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรออุทิศ บ้านคลองสันติธรรม หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโปร่งมีชัย(ช่วงที่2)บ้านโปร่งมีชัย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาดหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทิม บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำราญ-บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง