วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ทรายอเเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบุคมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางสำราญ-ประดาหักหมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยกะสุ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังกะได-บ้านโคกหินตั้ง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหินตั้ง-โคกสามพี่น้อง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาละลาย -บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเรียบคลองหักทาม บ้านคลองสันติธรรมหมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายลำคันฉู หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง