วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม บ้านสามหลังพัฒนา ตำบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านร้าง บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกรังสายทำนบใหม่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายโปร่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง บ้านโปร่งมีชัย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกรังสายทำนบใหม่ บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรังสายโปร่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง บ้านโป่งมีชัย ม.7 ตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2564
ซื้อผ้าประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง