วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (1มค.2564-31 มค. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (1พย.2563-13 พย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (1ตค.2563-13 พย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง