วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ อบต. โคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเสียงชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
วัสดุอื่น (เสื้อสะท้องแสง กระบองไฟกระพริบ)