องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร

                        ประชากรในตำบลโคกเริงรมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่มันสำประหลัง  ข้าวโพด  พริก  มีพื้นที่การเกษตรประมาณ  25,400  ไร่   ดังนี้

            -  ข้าว   เนื้อที่     12,200 ไร่

            -  มันสำประหลัง เนื้อที่     4,600  ไร่

            -  ข้าวโพด  พริก เนื้อที่     4,600  ไร่

          -  อื่น ๆ         เนื้อที่   4,600 ไร่

2.  หน่วยธุรกิจ

            - ปั้มน้ำมัน      2 แห่ง                  - โรงสี                           4  แห่ง

            - ร้านอาหาร  17  แห่ง                 - ร้านขายของชำ           63  แห่ง

            - ร้านซ่อมรถ  13  แห่ง                 - ฟาร์มเป็ด                    1  แห่ง

            - บริษัท          3  แห่ง                 - ธุรกิจบ้านเช่า, รีสอร์ท  13  แห่ง

            - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง